اطلاعات مشاور

0,2

حسن سهيلي

تایید شده
09123234733
  • ایمیل
  • 09123234733 شماره
  • a موقعیت

همه ملک ها

1218 تومان 14 تومان / متر مربع
2 خوابه
3 طبقه
87 متر مربع
1190000000 تومان 14000000 تومان / متر مربع
2 خوابه
7 طبقه
85 متر مربع
1456000000 تومان 14000000 تومان / متر مربع
2 خوابه
7 طبقه
104 متر مربع
1365000000 تومان 13000000 تومان / متر مربع
2 خوابه
6 طبقه
105 متر مربع
1365000000 تومان 13000000 تومان / متر مربع
2 خوابه
6 طبقه
105 متر مربع
2750160000 تومان 24555000 تومان / متر مربع
1 خوابه
1 طبقه
112 متر مربع
2399936000 تومان 21428000 تومان / متر مربع
خوابه
1 طبقه
112 متر مربع
1642200000 تومان 4200000 تومان / متر مربع
خوابه
طبقه
391 متر مربع
2880000000 تومان 12000000 تومان / متر مربع
خوابه
طبقه
240 متر مربع
663000000 تومان 13000000 تومان / متر مربع
1 خوابه
4 طبقه
51 متر مربع
750000000 تومان 6000000 تومان / متر مربع
خوابه
طبقه
125 متر مربع
1705000000 تومان 15500000 تومان / متر مربع
2 خوابه
5 طبقه
110 متر مربع
2000000000 تومان 22200000 تومان / متر مربع
خوابه
1 طبقه
90 متر مربع