اطلاعات مشاور

مجيد شفيعي

تایید شده
۰۹۳۵۸۳۱۷۵۵۳
  • majid.shafi1420700@gmail.com ایمیل
  • ۰۹۳۵۸۳۱۷۵۵۳ شماره
  • a موقعیت

همه ملک ها

2080000000 تومان 16000000 تومان / متر مربع
3 خوابه
5 طبقه
130 متر مربع
1500000000 تومان 1500000 تومان / متر مربع
خوابه
طبقه
1000 متر مربع
1300000000 تومان 1300000 تومان / متر مربع
خوابه
طبقه
1000 متر مربع
1200000000 تومان 2400000 تومان / متر مربع
خوابه
طبقه
500 متر مربع
450000000 تومان 7500000 تومان / متر مربع
1 خوابه
4 طبقه
60 متر مربع