اطلاعات مشاور

0,2,3

احمد لامعي

تایید شده
09363930508 . 09362691224
  • iranianhome20 ایمیل
  • 09363930508 . 09362691224 شماره
  • a موقعیت

همه ملک ها

3800640000 تومان 17120000 تومان / متر مربع
6 خوابه
3 طبقه
222 متر مربع
1160000000 تومان 20000000 تومان / متر مربع
1 خوابه
4 طبقه
58 متر مربع
1160000000 تومان 20000000 تومان / متر مربع
1 خوابه
4 طبقه
58 متر مربع
1160000000 تومان 20000000 تومان / متر مربع
1 خوابه
4 طبقه
58 متر مربع
100000000 تومان 3600000 تومان / ماهیانه
2 خوابه
3 طبقه
74 متر مربع
200000000 تومان 0 تومان / ماهیانه
2 خوابه
12 طبقه
78 متر مربع
200000000 تومان 0 تومان / ماهیانه
2 خوابه
12 طبقه
78 متر مربع
975000000 تومان 12500000 تومان / متر مربع
2 خوابه
13 طبقه
78 متر مربع
819200000 تومان 12800000 تومان / متر مربع
1 خوابه
13 طبقه
64 متر مربع
702000000 تومان 13000000 تومان / متر مربع
1 خوابه
13 طبقه
54 متر مربع
1037500000 تومان 12500000 تومان / متر مربع
2 خوابه
4 طبقه
83 متر مربع
936000000 تومان 12000000 تومان / متر مربع
2 خوابه
13 طبقه
78 متر مربع
768000000 تومان 12000000 تومان / متر مربع
1 خوابه
13 طبقه
64 متر مربع
100000000 تومان 4000000 تومان / ماهیانه
1 خوابه
1 طبقه
120 متر مربع
2100000000 تومان 17500000 تومان / متر مربع
2 خوابه
1 طبقه
120 متر مربع
330000000 تومان 0 تومان / ماهیانه
2 خوابه
1 طبقه
131 متر مربع
5000000000 تومان 2500000 تومان / متر مربع
0 خوابه
0 طبقه
2000 متر مربع
400000000 تومان 0 تومان / ماهیانه
2 خوابه
4 طبقه
90 متر مربع
185000000 تومان 0 تومان / ماهیانه
1 خوابه
3 طبقه
60 متر مربع
500080000 تومان 2632000 تومان / متر مربع
خوابه
طبقه
190 متر مربع
100000000 تومان 5500000 تومان / ماهیانه
2 خوابه
3 طبقه
103 متر مربع
0 تومان 0 تومان / متر مربع
2 خوابه
5 طبقه
0 متر مربع
870000000 تومان 10000000 تومان / متر مربع
2 خوابه
4 طبقه
87 متر مربع
210000000 تومان 0 تومان / ماهیانه
2 خوابه
2 طبقه
90 متر مربع
130000000 تومان 0 تومان / ماهیانه
1 خوابه
3 طبقه
53 متر مربع
0 تومان 0 تومان / ماهیانه
2 خوابه
2 طبقه
230 متر مربع
0 تومان 0 تومان / ماهیانه
2 خوابه
3 طبقه
80 متر مربع
0 تومان 0 تومان / متر مربع
2 خوابه
3 طبقه
100 متر مربع
200000000 تومان 0 تومان / ماهیانه
2 خوابه
4 طبقه
100 متر مربع
210000000 تومان 0 تومان / ماهیانه
1 خوابه
طبقه
60 متر مربع
750015000 تومان 7143000 تومان / متر مربع
1 خوابه
طبقه
105 متر مربع
240000000 تومان 0 تومان / ماهیانه
1 خوابه
3 طبقه
70 متر مربع
50000000 تومان 1900000 تومان / ماهیانه
2 خوابه
3 طبقه
72 متر مربع
390000000 تومان 0 تومان / ماهیانه
3 خوابه
5 طبقه
130 متر مربع
6000000000 تومان 20000000 تومان / متر مربع
3 خوابه
طبقه
300 متر مربع

3 خوابه
1 طبقه
200 متر مربع
800020000 تومان 12308000 تومان / متر مربع
1 خوابه
4 طبقه
65 متر مربع
1300000000 تومان 13000000 تومان / متر مربع
2 خوابه
طبقه
100 متر مربع
18000000000 تومان 2000000 تومان / متر مربع
خوابه
طبقه
9000 متر مربع
2100020000 تومان 16154000 تومان / متر مربع
3 خوابه
1 طبقه
130 متر مربع
579975000 تومان 7733000 تومان / متر مربع
2 خوابه
طبقه
75 متر مربع
671000000 تومان 12200000 تومان / متر مربع
1 خوابه
4 طبقه
55 متر مربع
3520000000 تومان 22000000 تومان / متر مربع
3 خوابه
6 طبقه
160 متر مربع
1785000000 تومان 21000000 تومان / متر مربع
2 خوابه
6 طبقه
85 متر مربع
1742000000 تومان 13000000 تومان / متر مربع
2 خوابه
5 طبقه
134 متر مربع
12500250000 تومان 35715000 تومان / متر مربع
4 خوابه
1 طبقه
350 متر مربع
2999160000 تومان 27770000 تومان / متر مربع
1 خوابه
3 طبقه
108 متر مربع
2200320000 تومان 22920000 تومان / متر مربع
1 خوابه
1 طبقه
96 متر مربع
1250000000 تومان 12500000 تومان / متر مربع
2 خوابه
4 طبقه
100 متر مربع
1020000000 تومان 15000000 تومان / متر مربع
1 خوابه
5 طبقه
68 متر مربع
تومان تومان / متر مربع

خوابه
طبقه
متر مربع
567000000 تومان 7000000 تومان / متر مربع
2 خوابه
5 طبقه
81 متر مربع
1328000000 تومان 12752000 تومان / متر مربع
2 خوابه
4 طبقه
113 متر مربع
1200000000 تومان 12500000 تومان / متر مربع
2 خوابه
4 طبقه
96 متر مربع
1272000000 تومان 12000000 تومان / متر مربع
خوابه
3 طبقه
106 متر مربع
1 تومان 1 تومان / متر مربع

1

1 خوابه
1 طبقه
1 متر مربع