• 81 نتیجه یافت شد
  • خانه مورد نظر خود را پیدا کنید
3,800,640,000 تومان 17,120,000 تومان / متر مربع
6 خوابه
3 طبقه
222 متر مربع
1,160,000,000 تومان 20,000,000 تومان / متر مربع
1 خوابه
4 طبقه
58 متر مربع
1,160,000,000 تومان 20,000,000 تومان / متر مربع
1 خوابه
4 طبقه
58 متر مربع
3,600,000 تومان / ماهیانه تماس بگیرید تومان / متر مربع
2 خوابه
3 طبقه
74 متر مربع
0 تومان / ماهیانه تماس بگیرید تومان / متر مربع
2 خوابه
12 طبقه
78 متر مربع
0 تومان / ماهیانه تماس بگیرید تومان / متر مربع
2 خوابه
12 طبقه
78 متر مربع
975,000,000 تومان 12,500,000 تومان / متر مربع
2 خوابه
13 طبقه
78 متر مربع
819,200,000 تومان 12,800,000 تومان / متر مربع
1 خوابه
13 طبقه
64 متر مربع
702,000,000 تومان 13,000,000 تومان / متر مربع
1 خوابه
13 طبقه
54 متر مربع
1,037,500,000 تومان 12,500,000 تومان / متر مربع
2 خوابه
4 طبقه
83 متر مربع
936,000,000 تومان 12,000,000 تومان / متر مربع
2 خوابه
13 طبقه
78 متر مربع
768,000,000 تومان 12,000,000 تومان / متر مربع
1 خوابه
13 طبقه
64 متر مربع
4,000,000 تومان / ماهیانه تماس بگیرید تومان / متر مربع
1 خوابه
1 طبقه
120 متر مربع
2,100,000,000 تومان 17,500,000 تومان / متر مربع
2 خوابه
1 طبقه
120 متر مربع
0 تومان / ماهیانه تماس بگیرید تومان / متر مربع
2 خوابه
1 طبقه
131 متر مربع
5,000,000,000 تومان 2,500,000 تومان / متر مربع
0 خوابه
0 طبقه
2000 متر مربع
0 تومان / ماهیانه تماس بگیرید تومان / متر مربع
2 خوابه
4 طبقه
90 متر مربع
0 تومان / ماهیانه تماس بگیرید تومان / متر مربع
1 خوابه
3 طبقه
60 متر مربع
500,080,000 تومان 2,632,000 تومان / متر مربع
خوابه
طبقه
190 متر مربع
5,500,000 تومان / ماهیانه تماس بگیرید تومان / متر مربع
2 خوابه
3 طبقه
103 متر مربع
0 تومان 0 تومان / متر مربع
2 خوابه
5 طبقه
0 متر مربع
870,000,000 تومان 10,000,000 تومان / متر مربع
2 خوابه
4 طبقه
87 متر مربع
0 تومان / ماهیانه تماس بگیرید تومان / متر مربع
2 خوابه
2 طبقه
90 متر مربع
0 تومان / ماهیانه تماس بگیرید تومان / متر مربع
1 خوابه
3 طبقه
53 متر مربع
0 تومان / ماهیانه تماس بگیرید تومان / متر مربع
2 خوابه
2 طبقه
230 متر مربع
0 تومان / ماهیانه تماس بگیرید تومان / متر مربع
2 خوابه
3 طبقه
80 متر مربع
0 تومان 0 تومان / متر مربع
2 خوابه
3 طبقه
100 متر مربع
0 تومان / ماهیانه تماس بگیرید تومان / متر مربع
2 خوابه
4 طبقه
100 متر مربع
0 تومان / ماهیانه تماس بگیرید تومان / متر مربع
1 خوابه
طبقه
60 متر مربع
1,218 تومان 14 تومان / متر مربع
2 خوابه
3 طبقه
87 متر مربع
750,015,000 تومان 7,143,000 تومان / متر مربع
1 خوابه
طبقه
105 متر مربع
0 تومان / ماهیانه تماس بگیرید تومان / متر مربع
1 خوابه
3 طبقه
70 متر مربع
1,900,000 تومان / ماهیانه تماس بگیرید تومان / متر مربع
2 خوابه
3 طبقه
72 متر مربع
0 تومان / ماهیانه تماس بگیرید تومان / متر مربع
3 خوابه
5 طبقه
130 متر مربع
6,000,000,000 تومان 20,000,000 تومان / متر مربع
3 خوابه
طبقه
300 متر مربع
تماس بگیرید تومان تماس بگیرید تومان / متر مربع

3 خوابه
1 طبقه
200 متر مربع
800,020,000 تومان 12,308,000 تومان / متر مربع
1 خوابه
4 طبقه
65 متر مربع
1,300,000,000 تومان 13,000,000 تومان / متر مربع
2 خوابه
طبقه
100 متر مربع
18,000,000,000 تومان 2,000,000 تومان / متر مربع
خوابه
طبقه
9000 متر مربع
2,100,020,000 تومان 16,154,000 تومان / متر مربع
3 خوابه
1 طبقه
130 متر مربع
579,975,000 تومان 7,733,000 تومان / متر مربع
2 خوابه
طبقه
75 متر مربع
671,000,000 تومان 12,200,000 تومان / متر مربع
1 خوابه
4 طبقه
55 متر مربع
1,742,000,000 تومان 13,000,000 تومان / متر مربع
2 خوابه
5 طبقه
134 متر مربع
2,080,000,000 تومان 16,000,000 تومان / متر مربع
3 خوابه
5 طبقه
130 متر مربع
1,250,000,000 تومان 12,500,000 تومان / متر مربع
2 خوابه
4 طبقه
100 متر مربع
1,020,000,000 تومان 15,000,000 تومان / متر مربع
1 خوابه
5 طبقه
68 متر مربع
1,705,000,000 تومان 15,500,000 تومان / متر مربع
2 خوابه
5 طبقه
110 متر مربع
567,000,000 تومان 7,000,000 تومان / متر مربع
2 خوابه
5 طبقه
81 متر مربع
1,328,000,000 تومان 12,752,000 تومان / متر مربع
2 خوابه
4 طبقه
113 متر مربع
1,200,000,000 تومان 12,500,000 تومان / متر مربع
2 خوابه
4 طبقه
96 متر مربع
1,272,000,000 تومان 12,000,000 تومان / متر مربع
خوابه
3 طبقه
106 متر مربع
}